Ochrana osobných údajov

Zákonné predpoklady

 1. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. bude v prípade sprostredkovaných, príp. zverejnených udajov na webových stránkach postupovať s ohľadom na platné zákonné predpisy slovenského zákona o ochrane údajov.

Súhlas používateľa s použitím údajov

 1. Užívateľ stlačením tlačidla “odoberať”, “súhlasím”, “kúpiť” a pod. súhlasí s použitím jeho osobných údajov výhradne na účely slúžiace k danej akcii tlačidla.
 2. Užívateľ nastavením svojho prehliadača súhlasí a má možnosť zrušiť použitie Cookies a to hlavne s uložením Cookies na pevnom disku užívateľa a jeho následnom odoslaní na server v prípade opätovnej požiadavky servera.
 3. Užívateľ má kedykoľvek právo na informácie, opravu alebo vymazanie uložených osobných údajov v súlade so slovenským zákonom o ochrane údajov (zákona o ochrane údajov). V tomto prípade môže kontaktovať spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. telefonicky, mailom alebo písomne.
 4. Webové stránky mianabytok.sk sa mení a udržiava spolu s externými poskytovateľmi služieb. V niektorých prípadoch môžu dostať poskytovatelia prístup aj k otvoreným údajom. Predtým sú zaviazaní k tomu, aby získané údaje použili výhradne podľa pokynov a pre potreby úprav a po ukončení prác ich vymazali.
 5. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. kladie veľký dôraz na bezpečné používanie internetu a elektronických médií slúžiacich na prenos údajov. Vyzýva však užívateľov aby sa snažili o čo najvyššie zabezpečenie z ich strany a to použitím aktuálnej verzie internetového prehliadača, utajením bezpečnostných prvkov slúžiacich na prístup k účtu, opatrnosť pri prenose údajov prostredníctvom eketronických médií a internetu.

Informácie o osobných údajov a právo na vymazanie

Užívateľ má nárok na informácie, opravu alebo vymazanie údajov v súlade so slovenským zákonom o ochrane údajov. So žiadosťou o informácie alebo vymazaním údajov, či užívateľského konta je užívateľ povinný kontaktovať prevádzku firmy – NÁBYTOK MIA s.r.o. kontakty

Cookies

Nastavenie cookies vo Vašom internetovom prehliadači

Čo sú to cookies?

 1. Cookies sa na webových stránkach mianabytok.sk používajú na to aby mohli používateľovi poskytnúť určité automatizované funkcie formulárov. Cookies používané webovými stránkami mianabytok.sk sa väčšinou po zavretí internetového prehliadača automaticky vymažú. Okrem týchto cookies môžu byť na stránkach použité aj cookies, ktoré ostávajú v počítači užívateľa uložené niekoľko mesiacov, či rokov v závislosti od nastavenia používateľa. Dôvodom používania takýchto cookies je možnosť poskytnúť užívateľovi čo najrelevantnejší obsah a umožnosť mu čo najkonkonfortnejšie využívanie webových stránok.
 2. Na webových stránkach sa môžu vyskytnúť aj cookies tretích strán. Jedná sa hlavne o vložené reklamy alebo pluginy a pod. Na počítači užívateľa sa teda ukladajú aj cookies tretích strán. Dôvodom ukladania cookies tretích strán je možnosť osloviť užívateľa relevantnou ponukou a obsahom. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. neručí za používanie cookies tretích strán v súlade s príslušnými predpismi.
 3. Cookies NÁBYTOK MIA s.r.o. ani tretích strán neobsahujú žiadne osobné údaje a zbierajú len speudonymné údaje spojené s jeho užívateľským ID. Jedná sa o údaje, ktoré stránky si užívateľ pozrel alebo aký obsah vyhľadával. Tieto údaje nie sú nikdy prepojené s osobnými údajmi užívateľa.
 4. Používateľ môže ovplyvniť použitie cookies vo svojom počítači nastavením svojho internetového prehliadača. Takýmto spôsobom môže však dôjsť k obmedzeniu niektorých funkcii internetových stránok.

Povolenie alebo zakázanie cookies v bežných internetových prehliadačoch

Google Chrome
Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Safari

Analýza webových stránok

 1. Webové stránky spoločnosti NÁBYTOK MIA s.r.o.používajú analytické nástroje na meranie výkonnosti a návštevnosti a to hlavne nástroj Google Analytics, službu webovej analýzy Google Inc. Google NÁBYTOK MIA s.r.o. využíva Cookies, ktoré sa ukladajú do pamäte užívateľa webových stránok. Tieto informácie sa spravidla prenášajú na server Google v USA, kde sa ukladajú do pamäte. V prípade zaistenia anonymity IP na webovej stránke Google predtým skráti IP adresu užívateľa v rámci členských štátov EÚ alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore. Tieto informácie spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. využíva na vyhodnotenie aktivít užívateľov na svojich webových stránkach a aby umožnil využitie ďalších služieb spojených s používaním webových stránok. Google nespája IP adresu užívateľa s jeho osobnými údajmi. Údaje sú anonymné.
 2. Užívateľ môže ukladanie údajov cookies vo svojom počítači alebo mobilnom zariadení zrušiť alebo obmedziť správnym nastavením softvéru spravidla internetového prehliadača. V tom prípade však môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality niektorých častí webových stránok.

Ak chcete zabrániť ukladaniu Google Analytics cookies vo vašom počítači, môžete použiť tento nástroj:

Google Analytics Opt-out Browser Doplnok

Sociálne pluginy

 1. Na webové stránky NÁBYTOK MIA s.r.o. sú napojené pluginy (aplikácie) tretích strán ako je napr. Facebook, Google Plus, YouTube, Twitter, AddThis, Pinterest, Tumblr a pod. Tieto aplikácie sú uložené a spustené na serveroch stretích strán. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. nemá vplyv na zabezpečenie ochrany osobných údajov pri používaní aplikácií tretích strán.
 2. Webové stránky NÁBYTOK MIA s.r.o. používajú doplnky tretích strán, ktoré umožňujú užívateľom zdieľať, komentovať, hodnotiť obsah webových stránok na sociálnych sieťach alebo zaregistrovať sa prostredníctvom účtu tretej strany. V takomto prípade internetový prehliadač vytvára medzi užívateľom a treťou stranou priame spojenie pri ktorom dochádza k použitiu cookies a prenosu údajov užívateľa medzi webovými stránkami, prehliadačom užívateľa a serverom tretej strany. Dáta spravidla nie sú spájané s osobnými údajmi užívateľa. Firma NÁBYTOK MIA s.r.o. využíva na svojich stránkach zásadne spoľahlivé zdroje pluginov a doplnkov. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. nedokáže zaručiť funkčnosť ani spoľahlivosť pluginov tretích strán.
 3. V prípade akcie užívateľa na webových stránkach mianabytok.sk prostredníctvom sociálnych pluginov môžu byť tieto akcie zobrazené na stránkach tretích strán v závislosti od nastavenia konta užívateľa (napr. Facebook Like, Google Plus, Zdieľanie na sociálnych sieťach a pod.).

Reklama a remarketing

 1. Webové stránky mianabytok.sk môžu zobrazovať reklamy zahŕňajúce reklamy tretích strán. Reklamný systém môže využiť technológiu PPC resp. PPI a remarketing. Tieto technológie sú na stránke použité kôli tomu aby mohli užívateľovi poskytnúť najrelevantnejšiu ponuku a to aj na webových stránkach tretích strán. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. prostredníctvom personalizovanej reklamy zameranej na záujmy používateľa poskytuje zaujímavejšie zobrazovanie reklamy, ku ktorej má užívateľ osobný vzťah.
 2. Reklamy sa na webových stránkach mianabytok.sk a na webových stránkach tretích strán zobrazujú za pomoci technológie cookies a analýzy správania užívateľa na internete.

Príspevky používateľov

 1. Používatelia webových stránok mianabytok.sk môžu prispievať svojim obsahom vo forme komentárov, hodnotení a pod., či už priamo na webových stránkach alebo na stránkach firmy na sociálnych sieťach alebo na svojich vlastných stránkach na sociálnych sieťach formou zdieľania a hodnotenia.
 2. Akýkoľvek obsah, informácie alebo iné formy údajov a komunikácie, ktoré boli na stránke uverejnené užívateľmi na webových stránkach mianabytok.sk alebo zdieľané prostredníctvom sociálnych sietí a iných aplikácií aj na webových stránkach tretích strán sa nepovažujú za dôverné a nepodliehajú ochrane obchodného tajomstva.
 3. Spoločnosť NÁBYTOK MIA s.r.o. nepreberá za príspevky užívateľov, informácie a komunikáciu zodpovednosť. Zároveň výslovne zakazuje uverejňovať alebo prenášať na webovú stránku akékoľvek protiprávne, výhražné, hanlivé, obscénne materiály alebo iné materiály urážajúce ľudskú dôstojnosť alebo s akýmkoľvek diskriminačným charakterom.

Práva dotknutej odoby (Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov)

 1. Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
  • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
  • vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
  • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
 2. Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 3. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
  • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
  • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
 4. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
 5. Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
 6. Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
  • písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
  • osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
  • u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
 7. Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
 8. Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ¹⁵) jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. ¹⁶)
 9. Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. ¹⁷)
  ¹

¹⁵) § 8 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
¹⁶) § 26 až 30 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
¹⁷) § 116 Občianskeho zákonníka.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (PDF, dataprotection.gov.sk)